Home   


     

          
     Auto's & bedrijfswagens * Schade en transport
     
  
 
NIEUWS*
 
Algemene Voorwaarden handelsonderneming Jeteka:

Artikel 1      Algemeen

1.         Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en
een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2      Aanbiedingen en offertes

1.         Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.         De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door
de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.         De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.         Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5.         Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.         Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3      Uitvoering van de overeenkomst

1.         Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand
der wetenschap.

2.         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.         De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker
zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever
in rekening te brengen.

4.         Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid
of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5.         Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4      Wijziging van de overeenkomst

1.         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.         Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.         Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.         Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging
of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.         In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging
of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 5      Betaling

1.         Betaling dient a contant te geschieden ten tijde van de aflevering als omschreven in artikel 8.1 of
per bank, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de
declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.         Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 28 dagen dan is
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over
het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3.         In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn
de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.         Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5          Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

6          Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 6    Incassokosten

1.         Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening
van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incasso-
kosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door
de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2.         Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 7    Garantie en bepalingen

1          Op de door ons uitgevoerde werkzaamheden rust een garantieperiode van één jaar.
Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden en bepalingen.

2          Werkzaamheden die zijn uitgesloten van garantie;
behandeling van roest en/of rotte delen.

3          Indien de klant zich niet houdt aan onderstaande bepalingen, vervalt eveneens het recht op garantie!

- Na herstel mag het gespotene, 6 weken lang NIET mechanisch worden gereinigd.
- Wassen ed mag alleen met de hand geschieden en alleen met koud water.
- Gebruik van een hogedrukreiniger is eveneens uitgesloten. Deze kan grote schade
  veroorzaken. Weest u daar zelf bewust van! Een kleine inslagplek door bijvoorbeeld
  steenslag, kan er voor zorgen dat er water onder de blanke laklaag komt en
  hierdoor afbladerd.
- Pas op met bijtende vloeistoffen zoals oa benzine en/of diesel.
  Wanneer dit over pas gespoten delen loopt (eerste 6 weken) veroorzaakt dit direct
  schade aan de reparatie.

Ten slotte:

 Een 'spotrepair' is een lapmiddel, geen traditioneel herstel! U kunt dit nooit
 vergelijken met traditioneel schadeherstel. U kiest hiervoor omdat de kosten een
 stuk lager zijn dan bij 'gewoon' herstel. Hiervoor dient u dan ook uw verwachtingen
 omtrent de reparatie, bij te stellen.
 Op traditioneel schadeherstel kunnen garanties tot 5 jaar worden gegeven.
 Op spotrepair maximaal 1 jaar.

 

  

        Menu

        Over Jeteka
        Spotrepair
        Auto transport
        Contact/info

   
        Extra

      Algemene voorwaarden